Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę: 505 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1a i 1b do programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gow.pl, w terminie do dnia 15 września 2023 r.
 2. Wojewoda po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z programu (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 6 października 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków, w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokładniejszych informacji na ten temat oraz skorzystaniem z pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnością w 2024 r. prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, tel. (86)278 28 49 lub 729 912 163.

Zgłoszeń do Programu można dokonywać:

 1. osobiście w siedzibie MOPS Kolno;
 2. telefonicznie pod numerem: (86) 278 28 49 lub 729 912 163;
 3. na adres e-mail: mops@kolno.home.pl

https://niepelnosprawni.gov.pl/

Skip to content