O Asystencie Rodziny

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie  na mocy ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest funkcja  asystenta rodziny.

Asystent rodziny to osoba, która wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła ona pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące kwestii opiekuńczo- wychowawczych. Asystent jest doradcą, pomaga wykorzystywać zasoby rodziny do radzenia sobie z codziennością, motywuje do podejmowania działań, wspiera w realizacji wyznaczonych celów.

Asystentura rodziny polega na zindywidualizowanej pracy „w” rodzinie, „z” rodziną, „dla rodziny” (na jej rzecz), przy dominowaniu pracy „z rodziną”. Cechami charakterystycznymi asystowania są indywidualizacja pracy wynikająca z małej liczby odbiorców, dostosowanie do określonych grup klientów i ich realnych potrzeb, dawanie możliwości skierowania do nich odpowiedniego wsparcia. Praca asystenta rodziny prowadzona jest za zgodą i przy aktywnym udziale rodziny.

Celem pracy asystenta rodzinnego jest:

 • pomoc we wzmacnianiu rodziny i wzbudzenie motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji nałożonych celów,
 • pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny,
 • wsparcie w rozwiązywaniu dominujących problemów psychologicznych u członków rodziny,
 • tworzenie warunków do wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązanie podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych,
 • tworzenie warunków do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności społecznej rodziny,
 • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny oraz ich aktywności zawodowej

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym  w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • prowadzenie poradnictwa, edukacji oraz udzielanie informacji rodzinom na temat różnych form pomocy świadczonych przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe,
 • motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą , o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,
Skip to content