Fundusz alimentacyjny

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1300 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. z 2011 r. nr 73 poz. 395, z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2023r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 1341)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jego przedstawiciela ustawowego. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie, jeżeli osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy zamieszkują na terenie miasta Kolna.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie organu egzekucyjnego świadczące o bezskuteczności egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy lub oświadczenie,
 • informacje właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą lub w przypadku, gdy dłużnik przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania lub brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 • zaświadczenie o stanie egzekucji komorniczej,
 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem
 • odpis zabezpieczeniu powództwa o alimenty,
 • odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem zatwierdzonej przez sąd,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki (przypadku osób uprawnionych powyżej 18 roku życia).

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy),
 • utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy,
 • utrata zatrudnienia – stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło (świadectwo pracy lub oświadczenie),
 • utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej – zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno – rentowego,
 • wykreślenie działalności gospodarczej – decyzja o wykreśleniu działalności gospodarczej,
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń – akt zgonu osoby zobowiązanej do alimentacji,
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA – świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),
 • utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników – dokument potwierdzający utratę prawa do danego świadczenia oraz wysokość świadczenia

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny uzyskała dochód po roku, z którego ustalane jest prawo do świadczeń i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający kwotę uzyskanego dochodu. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy.

Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:

 • zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy, zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto pracę po urlopie wychowawczym),
 • uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy – zaświadczenie lub oświadczenie),
 • uzyskanie zatrudnienia – stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło (umowa o pracę lub zaświadczenie pracodawcy o uzyskanym dochodzie bądź oświadczenie),
 • uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej – zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno – rentowego,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej – decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt),
 • wznowienie działalności gospodarczej po okresie zawieszenia (w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) – dokument potwierdzający okres od zawieszenia do wznowienia działalności gospodarczej oraz wysokość dochodu uzyskanego,
 • uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA – świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń (oryginały + kopie),
 • uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników – dokument potwierdzający datę uzyskania prawa do danego świadczenia oraz wysokość świadczenia.

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny po roku, z którego ustalane jest prawo do świadczeń, uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić obligatoryjnie. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany (wzór do pobrania), a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.

UWAGA! W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • do 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej.
 • do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.

Osoba uprawniona oznacza osobę uprawnioną do otrzymywania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209,00 zł.

W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1209,00zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który ustalane jest prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego a kwotą, o która został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów tytułem wykonawczym jednakże nie wyżej niż 500,00zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • zawarła związek małżeński.

Jednocześnie informujemy, że tutejszy Ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, którzy zamieszkują na terenie miasta Kolna i nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego wobec swoich dzieci.

Skip to content