Fundacja Świetlik

Główną misją Fundacji Świetlik jest ochrona oraz zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka  i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne zamieszkujące głównie obszary wiejskie. Zaliczamy do nich osoby, które mają naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną przeważnie w stopniu trwałym i obciążone są schorzeniami takimi jak: udar mózgu, amputacja kończyn, mózgowe porażenie dziecięce, uszkodzenia kręgosłupa w wyniku różnych wypadków, w tym komunikacyjnych, itp. Szczególną uwagę zwracamy na chorych, którzy: mają ciężką sytuację finansową, życiową; historię rodziny i przyczyny/przebieg choroby; mieszkają na obszarach wiejskich, mają trudne warunki mieszkaniowe  i bytowe.

W celu pomocy takim osobom realizujemy programy:

1. Fizjoterapia w domu.
Program kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami co najmniej jednej kończyn i górnej i dolnej. Polega on na BEZPŁATNEJ fizjoterapii w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

Jak działamy?
Współpraca z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami Zdrowia polega na przekazaniu informacji dotyczących programów jakie prowadzi nasza Fundacja. Jedynym zadaniem w/w instytucji jest przekazanie informacji swoim podopiecznym o programach Fundacji.

Kolejnym krokiem jest kontakt osoby zainteresowanej drogą telefoniczną, listowną lub elektroniczną, a następnym wizyta fizjoterapeuty za którego wybranie odpowiada podopieczny lub jeśli podopieczny nie ma takiej możliwości fundacja dołoży wszelkich starań żeby pomóc znaleźć.

Koszt za wizytę fizjoterapeuty, całkowicie ponosi fundacja wyłącznie na podstawie faktury pro forma. Fundacja  zastrzega sobie kwotę pomocy finansowej. Leczenie sfinansowane zostanie na zasadzie dostarczonych faktur i tylko na konto wystawcy faktur.

Wydatkowanie będzie następowało w terminie podanym na fakturach końcowych. Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w programie.

2. Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się.
Chcąc pomóc w przystosowaniu niepełnosprawności do dzisiejszych realiów, oferujemy pomoc w dopłacie bądź w całkowitym pokryciu kosztów zakupu np. łóżka rehabilitacyjne; czy wyrobów medycznych  i środków pomocniczych, np. wózka inwalidzkiego, wózka elektrycznego, skutera inwalidzkiego elektrycznego, łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowego.

Jak działamy?
Współpraca z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami Zdrowia polega na przekazaniu im informacji dotyczących programów jakie prowadzi nasza Fundacja. Jedynym zadaniem w/w instytucji jest przekazanie informacji swoim podopiecznym o programach Fundacji.

Kolejnym krokiem jest kontakt osoby zainteresowanej drogą telefoniczną, listowną lub elektroniczną, która informuje nas o potrzebach zakupu sprzętu. Koszt na potrzebny sprzęt całkowicie ponosi fundacja wyłącznie na podstawie faktury VAT. Fundacja  zastrzega sobie kwotę pomocy finansowej. Wydatkowanie będzie następowało w terminie podanym na fakturze VAT i tylko i wyłącznie na konto wystawcy faktury. Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru osób z niepełnosprawnych do uczestnictwa w programie.

Podsumowując:
Finansujemy zabiegi fizjoterapeutyczne osobom niepełnosprawnym ruchowo i neurologicznie. Dopłacamy do zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. Służymy pomocą przy załatwianiu formalności związanych z dofinansowaniami do różnego rodzaju sprzętu.

Kryteria przyznawania pomocy:

  • brak kryterium dochodowego
  • wiek podopiecznych do 75 roku życia
  • I lub II grupa inwalidzka lub w przypadku dzieci do 16 roku   życia orzeczenie o niepełnosprawności
  • osoba niepełnosprawna ruchowo lub  intelektualnie i ruchowo lub niewidoma(całkowicie)
  • osoby niepełnosprawne z gmin wiejskich lub małych gmin miejsko-wiejskich

Można się z nami kontaktować w różny sposób np.:
E-mail: pomoc@fundacjaswietlik.pl
Telefonicznie: 22 308 13 22, 790 717 217
Listownie: ul. Konwiktorska 7 lok. 33, 00-216 Warszawa

Strona internetowa : www.fundacjaswietlik.pl

Odpowiemy na każdy e-mail, telefon lub list. Postaramy się pomóc każdemu z osób potrzebujących. Czekamy na kontakt ze strony osób niepełnosprawnych.

Skip to content