Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Miasto Kolno przystąpiło do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miasto Kolno przystąpiło do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Na realizację Projektu Miasto Kolno otrzymało środki  z Funduszu Solidarnościowego w wysokości: 199 960, 80 zł.

Celem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami z terenu Miasta Kolno, w szczególności umożliwienie im jak najbardziej niezależnego i aktywnego  życia, poprzez wsparcie oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb.

 Adresatami programu są:

  • dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością  samodzielnej  egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji, edukacji;
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowanie na równi.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych,  tym w utrzymaniu higieny osobistej;
  • wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;
  • asystent nie podejmuje decyzji za osobę z niepełnosprawnością, lecz udziela jej pomocy i wsparcia w realizacji celów;
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do palcówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej, jeśli szkoła tego nie zapewnia.

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.  Usługi asystencji osobistej przyznawane są na podstawie Karty zgłoszenia do Programu.

Skip to content