Deklaracja Dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie .

Data publikacji strony internetowej: 2010-03-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Niektóre obrazki nie posiadają tekstów alternatywnych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Informatyka Partnerstwo Handel Jacek Kulka.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki: do przodu Tab, do tyłu Shift+Tab.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Kowalewska-Kuklińska, mops@kolno.home.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86-278-28-49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Podmiot nie zapewnia w tym budynku wolnych od barier w poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.


Podmiot nie zastosował w tym budynku rozwiązania architektonicznego, środków technicznych oraz nie posiada zainstalowanego urządzenia, które umożliwiałoby dostęp do wszystkich pomieszczeń.


Podmiot nie zapewnia w tym budynku żadnych informacji na temat rozkładu pomieszczeń.


Podmiot nie umożliwia wstępu do tego budynku osobie korzystającej z psa asystującego.


Podmiot nie zapewnia w przypadku tego budynku osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób.

Skip to content