Informacja o wyniku naboru ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” 2023

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie informuje, że w wyniku
zakończenia procedury naboru na – asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z
realizacją Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
nie wpłynęła żadna oferta. Jednakże osoby/rodziny/opiekunowie prawni zakwalifikowani do
udziału w Programie do realizacji zadania wskazały osoby, które mogłyby świadczyć usługi
asystencji osobistej w ich rodzinach.
Dodatkowo z uwagi na brak ofert realizator z uwzględnieniem wytycznych zaproponował
kandydatów do świadczenia usług asystencji osobistej w zakwalifikowanych do Programu
rodzinach, jednakże osoby te nie uzyskały aprobaty uczestników
Programu/rodziców/opiekunów prawnych. Dlatego wskazani kandydaci przez
osoby/rodziny/opiekunów prawnych, celem spełnienia warunków zostali poproszeni na
rozmowę weryfikacyjną oraz udokumentowanie swoich kwalifikacji i/lub doświadczenia.
Uzasadnienie dokonanego wyboru
Po rozmowach weryfikacyjnych i udokumentowaniu posiadanych doświadczeń osoby te
uzyskały akceptację i zgodę realizatora Programu oraz uczestników Programu

Wyniki naboru „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 2023 – luty

Skip to content