Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 – edycja 2024

Wieloletni  Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 – edycja 2024

Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a wprowadzony został Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 (M.P. z 2023 r. Poz. 881).  Miasto Kolno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie realizuje niniejszy program w bieżącym roku tj. 2024. 

Program „Posiłek w szkole i w domu” został ustanowiony w celu zapewnienia pomocy dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program ma charakter całoroczny.

Kryterium dochodowe:

Pomoc w zakresie dożywiania dedykowana jest  osobom i rodzinom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

Kryterium dochodowe o którym mowa powyżej wynosi: 1200,00 zł dla osoby w rodzinie, 1552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej. 

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 samorząd dostosował regulacje przepisów na poziomie gminnym, wprowadzając odpowiednie uchwały.

Szczegółowe informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie: osobiście lub pod numerem tel. 86 278 28 49.

Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Skip to content