Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Miasto Kolno po podpisaniu umowy w dniu 18 lutego 2022 r. z Wojewodą Podlaskim przystąpiło do realizacji Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację zadania miasto Kolno otrzymało środki w wysokości:

– wartość dofinansowania: 39 168,00 zł.

całkowita wartość zadania: 39 168,00 zł.

Głównym celem Programu jest zapewnienie okresowego wsparcia w zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej – członkowi rodziny lub opiekunowi osoby niepełnosprawnej, którzy sprawują bezpośrednią, całodobową opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym niepełnosprawności, w wykonywaniu codziennych obowiązków lub zapewnienie im czasowego zastępstwa członków rodzin lub opiekunów sprawujących na co dzień bezpośrednia opiekę.

Wsparcie osoby zaangażowanej na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną pozwala jej dysponować czasem dla siebie i może go przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Dzięki temu opiekunowie osób z niepełnosprawnością mają możliwość wzmocnienia swojego osobistego potencjału oraz ograniczą wpływ obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem na co dzień opieki.

Z Programu mogą skorzystać mieszkańcy miasta Kolno sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami posiadającymi orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz.573 ) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych .

Usługi opieki wytchnieniowej będą mogły być świadczone na terenie miasta Kolno w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, poprzez zatrudnianie osób do wykonywania ww. usług na umowę zlecenie, w okresie od 15 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w godzinach od 6:00 do 22:00. Zakres godzin, rodzaj oraz dni pracy będą ustalane indywidualnie i będą wynikały z potrzeb uczestnika Programu z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Każdy uczestnik Programu bez względu na sytuację materialną, któremu będzie przyznana pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej, nie ponosi za nie odpłatności!

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokładniejszych informacji na ten temat oraz skorzystaniem z pomocy w tej formie prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, tel. (86)278 28 49 lub 729 912 163.

Zgłoszeń do Programu można dokonywać:

  1. osobiście w siedzibie MOPS Kolno;
  2. telefonicznie pod numerem: (86)278 28 49 lub 729 912 163;
  3. na adres e-mail: mops@kolno.home.pl

Zaproszenie do składania ofert – marzec

Zaproszenie do składania ofert – kwiecień

Zaproszenie do składania ofert – maj

RODO:

Formularz oferty:

Skip to content