Asystent rodziny – Ustawa „Za Życiem”

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860). Ustawa określa zakres uprawnień kobiet, w szczególności kobiet w ciąży (dot. kobiet w ciąży powikłanej oraz kobiet z niepowodzeniami położniczymi) i rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny.

W ramach ustawy kobiety w ciąży i rodziny będą mogły skorzystać m.in. z poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, co koordynowane będzie przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wsparcie asystenta rodziny będzie polegać na:

 • Udzieleniu informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
 • Reprezentacji kobiety przed instytucjami i urzędami,
 • Udzieleniu wsparcia psychologicznego,
 • Udzieleniu pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych oraz problemów prawnych,
 • Wsparciu w realizacji codziennych obowiązków.

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

 • Doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia
 • Poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom
 • Poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem
 • Pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnego wolnego czasu,
 • Nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych
 • Doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym
 • Informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka
 • Pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sadu, poradni,
 • przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 • Pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.
Skip to content