Informacja o wyniku naboru „Opieka wytchnieniowa” 2023

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie informuje, że w wyniku
zakończenia procedury naboru na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w związku z
realizacją Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” –
edycja 2023
finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, nie wpłynęła żadna
oferta. Jednakże osoby/rodziny/opiekunowie prawni zakwalifikowani do udziału w Programie
do realizacji zadania wskazały osoby, które mogłyby świadczyć usługi opieki wytchnieniowej
w ich rodzinach.
Dodatkowo z uwagi na brak ofert realizator z uwzględnieniem wytycznych zaproponował
kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej zakwalifikowanych do Programu
rodzinach, jednakże osoby te nie uzyskały aprobaty uczestników
Programu/rodziców/opiekunów prawnych. Dlatego wskazani kandydaci przez
osoby/rodziny/opiekunów prawnych, celem spełnienia warunków zostali poproszeni na
rozmowę weryfikacyjną oraz udokumentowanie swoich kwalifikacji i/lub doświadczenia.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Po rozmowach weryfikacyjnych i udokumentowaniu posiadanych doświadczeń osoby te
uzyskały akceptację i zgodę realizatora Programu oraz uczestników Programu

Informacja o wyniku naboru – luty

Skip to content