Dodatek Osłonowy 2024

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. 

Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które wejdą w życie 31 grudnia 2023 r.), dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych.

Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł netto,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł netto na osobę.

Dochód w oparciu, o który będzie przyznawany dodatek osłonowy, będzie wyliczany w rozumieniu zapisów art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku wniosków składanych od 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r. rokiem bazowym weryfikacji dochodów jest rok 2022.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. wynosi 50 % kwot wskazanych odpowiednio poniżej po waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r., określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej polskiej ,,Monitor Polski”, który wynosi 14,4 %.

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Paliwo stałe – palne ciało stałe pochodzenia naturalnego lub otrzymane sztucznie, wykorzystywane jako źródło energii cieplnej. Używane do celów przemysłowych, technicznych, gospodarczych itp. Przykładowe rodzaje paliw stałych: węgiel kamienny, brunatny, pellet, zrębki, drewno, ekogroszek, brykiet, koks, miał.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Witosa 4, 18-500 Kolno lub za pośrednictwem ePUAP.

Rozstrzygnięcie wniosku:

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga decyzji, a informacja w tej sprawie zostanie przesłana na wskazany we wniosku adres e-mail lub będzie ją można odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Witosa 4; 18-500 Kolno, w godzinach od 7:30 do 15:30. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty dodatku.

WAŻNE:

Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

W momencie opublikowania wzoru wniosku, zostanie on niezwłocznie zamieszczony na naszej stronie internetowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 759).

Dokumenty do pobrania

Wzór wniosku o dodatek osłonowy 2024.pdf

Skip to content