Stypendia i zasiłki szkolne

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia i zasiłki szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

Komu przysługują świadczenia?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, którzy wraz rodziną mieszkają na terenie Miasta Kolno. Rodziną w przypadku stypendiów i zasiłków szkolnych są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

  • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletniego ucznia,
  • dyrektora szkoły, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektora ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. We wniosku należy wskazać zdarzenie losowe oraz opisać, jak to zdarzenie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia. Przez zdarzenie losowe rozumie się w szczególności:

– pożar lub zalanie mieszkania

– nagłą chorobę w rodzinie ucznia

– śmierć rodzica lub prawnego opiekuna

– nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia

– kradzież w mieszkaniu ucznia

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi jeśli dochód nie przekracza kwoty 528 zł na osobę w rodzinie, a jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Gdzie można złożyć wniosek?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wymagane dokumenty:

Zasiłek szkolny:

  • wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego;
  • dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Stypendium szkolne:

  • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.
  • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego;
  • dokumenty potwierdzające występowanie w rodzinie ucznia: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii lub niepełnej rodziny itp. (szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w Tabeli II oświadczenia o sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny uzasadniającego przyznanie stypendium szkolnego);
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o stypendium szkolne (w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku), np. zaświadczenie o wysokości dochodów – szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w Tabeli IV oświadczenia o sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny uzasadniającego przyznanie stypendium szkolnego.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego.

Prosimy pamiętać, że:

pracownik MOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy;

podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;

jeśli wypełnienie wniosku jest zbyt trudne, można poprosić o pomoc pracownika przyjmującego wniosek lub zaufaną osobę.

Dodatkowe informacje:

Niepełnoletniego ucznia reprezentuje rodzic lub opiekun prawny.

Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym. Jego wysokość nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (obecnie nie więcej niż 620,00zł).

Stypendium szkolne może być przyznane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w wysokości nie niższej niż 80% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i nie wyższej niż 200% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych miesięcznie (obecnie nie mniej niż 99,20zł i nie więcej niż 248zł miesięcznie) .

W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wypłata świadczenia nastąpi po uprzednim dostarczeniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne (oryginały rachunków, faktur, poświadczenia wydatków poniesionych w szkole, umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi wpłaty, itp.).

Przyznanie i wypłata świadczeń następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerami 86 278 28 49 wew. 101.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) oraz uchwała Rady Miasta Kolno z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kolno oraz upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym.

Skip to content