Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Miasto Kolno po podpisaniu umowy w dniu 16 lutego 2023 r. z Wojewodą Podlaskim przystąpiło do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację zadania miasto Kolno otrzymało środki w wysokości:

– wartość dofinansowania: 93 177,00 zł.

– całkowita wartość zadania: 93 177,00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu.

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz.573 z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej będą mogły być świadczone na terenie miasta Kolno w okresie:

od 01 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, poprzez zatrudnianie osób do wykonywania ww. usług na umowę zlecenie.

Zakres godzin, rodzaj oraz dni pracy będą ustalane indywidualnie i będą uzależnione od sytuacji osoby niepełnosprawnej, uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Świadczenie usług asystencji osobistej polegać będzie w szczególności na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Każdy uczestnik Programu bez względu na sytuację materialną nie ponosi odpłatności za usługi asystenta!

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokładniejszych informacji na ten temat oraz skorzystaniem z pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, tel. (86)278 28 49 lub 729 912 163.

Zgłoszeń do Programu można dokonywać:

  1. osobiście w siedzibie MOPS Kolno;
  2. telefonicznie pod numerem: (86)278 28 49 lub 729 912 163;
  3. na adres e-mail: mops@kolno.home.pl

Zaproszenie do składania ofert – luty 2023

RODO:

Formularz oferty:

Informacja o dofinansowaniu funduszu pt "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
Skip to content