O zespole

Zespół Interdyscyplinarny to grupa profesjonalistów, których łączy wspólny cel – rozwiązywanie problemu przemocy w konkretnych rodzinach.

W dniu 28 marca 2019 roku Zarządzeniem NR 34/19 Burmistrza Miasta Kolno w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (z późn. zm.) w związku z uchwałą nr IV/21/11 Rady Miasta Kolno z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U Nr 180, poz.1493 z późn. zm.)

Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy w szczególności:

1) opracowanie założeń do gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

2) wskazywanie priorytetów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Kolno;

3) składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

4) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Miasta Kolno oraz innymi podmiotami przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;

5) inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz w zakresie problematyki przemocy w rodzinie;

6) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;

7) wskazywanie potrzeb w zakresie tworzenia nowych lub modernizacji istniejących miejsc pomocy;

8) wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz opracowanie strategii postępowania;

9) prowadzenie banku informacji o działających w Mieście Kolno instytucjach i organizacjach udzielających pomocy rodzinom dotkniętych przemocą domową;

10) współpraca z mediami w celu upowszechniania informacji dotyczących przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

11) tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Skip to content