STRONA GŁÓWNA STATUT MOPS

Centrum Integracji Społecznej

Za życiem

STYPENDIA SZKOLNE

Opiekun prawny/Kurator
Statut ośrodka PDF Drukuj Email

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.

Niniejszy Statut stanowi o organizacji i zasadach działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

§2.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie :

1)  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.
1591, z póżn.zm.),
2)  ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 poz. 593, z
późń.zm.),
3)  ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr. 228
poz. 2255, z późń.zm.),
4)  ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005r Nr. 86, poz. 732),
5)  ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r Nr 15
poz. 148 z późń.zm.),
6)  ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r Nr 147 poz. 1231, z późń.zm.),
7)  ustawy z dnia 13 czerwca 2003r o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122 poz.
1143, z późń.zm.),
8)  ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r Nr
71 poz. 734, z późń.zm.),
9) niniejszego statutu


§3.
Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Kolno

 

§4.
Ośrodek posługuje się pieczęcią nagłówkową o treści :


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
18-500 KOLNO
ul. Wojska Polskiego 38
tel./fax 086-278 28 49
NIP 291-00-65-351 Regon 450163245

§5.
Na budynku, w którym Ośrodek prowadzi swoją działalność umieszcza się tablice urzędową o treści :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
§6.
Siedzibą Ośrodka jest lokal w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 38 w Kolnie
ZADANIA OŚRODKA

 

§7

 

1. Do zakresu działań Ośrodka należy realizacja zadań należących do właściwości gminy z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności.
2. Ośrodek jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej, a w szczególności:

 

1) analizowania i oceny zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu pomocy społecznej;
2) pobudzania aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
3) inicjowania działań zapobiegających degradacji osób, rodzin i grup społecznych;
4) prowadzenia pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom;
5) kierowania osób do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za ich pobyt;
6) organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych;
7) przyznawania i wypłacania zasiłków oraz udzielania pomocy rzeczowej- zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
8) sprawiania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
9) opłacania składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w związku z
koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwałe lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz
wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia;
11) podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i
realizacja programów pomocy społecznej;
12) realizowania zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia
osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
13) kierowania wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi
przepisami;
14) współpracowania z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych
miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;
15) sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, także w wersji elektronicznej, z
zastosowaniem systemu informatycznego;
16) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;

3. Ośrodek wykonuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone przez administrację rządową i samorządową.
4. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i
dodatkach mieszkaniowych.
5. Ośrodek organizuje roboty publiczne oraz może prowadzić kluby integracji społecznej.
6. Ośrodek organizuje działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.

 

§8
1. Ośrodek w realizacji swych statutowych zadań współdziała z działającymi na jego terenie organizacjami społecznymi mającymi w      zakresie swojej działalności niesienie pomocy.
2. Ośrodek współdziała również z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu Miasta Kolno; administracją rządową, ośrodkami
pomocy społecznej sąsiednich gmin, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, powiatowymi urzędami pracy, służbą zdrowia,
jednostkami ubezpieczeń społecznych, sądami, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami, a także innymi podmiotami realizującymi
cele z zakresu pomocy społecznej.
3. Ośrodek do realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia.
4. Kierownik może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

 

§9
Ośrodek koordynuje realizację strategii, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

§10
1. Ośrodkiem kieruje Kierownik zatrudniony przez Burmistrza. Burmistrz wykonuje również czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
w stosunku do Kierownika. 2. Kierownika, w czasie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków, zastępuje wyznaczony
przez Kierownika pracownik Ośrodka. Upoważnienie nie obejmuje prawa do podpisywania decyzji z zakresu administracji publicznej.

 

§11
Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy przede wszystkim:

1) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;
2) organizowanie pracy i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników Ośrodka;
3) odpowiedzialność za powierzone mu mienie;
4) odpowiedzialność za prawidłowość sporządzenia planu przychodów i rozchodów Ośrodka oraz realizację tego planu;
5) zapewnienie wykonywania zadań wynikających z uchwał Rady Miasta oraz aktów prawnych wyższego rzędu;
6) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach z zakresu działania Ośrodka;
7) składanie Radzie Miasta rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy
społecznej;
8) sporządzenie informacji i sprawozdań z zakresu działania Ośrodka.

 

§12
Szczegółowy wykaz obowiązków Kierownika określa zakres czynności ustalony przez Burmistrza

 

§13
Kierownikowi Ośrodka, upoważnienia do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej w sprawach określonych odpowiednimi przepisami prawa udziela Burmistrz, odrębnymi dokumentami.

 

§14
W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:

1. samodzielne stanowisko ds. świadczeń – 1 etat
2. samodzielne stanowisko d/s współpracy z organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele z
zakresu pomocy społecznej – 1 etat
3. pracownicy socjalni – 4 etaty
4. informatyk – 1 etat
5. samodzielne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych – 2 etaty
6. pracownik obsługi – 1 etat

Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik. Kierownik dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za Ośrodek, który jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. Szczegółowy wykaz zadań i obowiązków pracowników Ośrodka oraz wymagania kwalifikacyjne określają odrębne przepisy prawa

 

§15
W ramach Ośrodka tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych.
Pracą tej komórki kieruje bezpośrednio Kierownik Ośrodka.
GOSPODARKA FINASNOWA

 

§16

1. Ośrodek jest jednostką budżetową.
2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości.
3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan sporządzany przez Kierownika.
4. Obsługę finansowo-księgową Ośrodka w zakresie dochodów i wydatków prowadzi Urząd Miasta
5. Ośrodek nie posiada własnego majątku nieruchomego.
NADZÓR I KONTROLA

 

§17
Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Kolno

 

§18
Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań pomocy społecznej sprawuje Wojewoda Podlaski.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§19
Każda zmiana w niniejszym statucie może być dokonana w drodze uchwały Rady Miasta.