STRONA GŁÓWNA O ZESPOLE

Centrum Integracji Społecznej

Za życiem

STYPENDIA SZKOLNE

Opiekun prawny/Kurator
O ZESPOLE PDF Drukuj Email

Zespół Interdyscyplinarny to grupa profesjonalistów, których łączy wspólny cel – rozwiązywanie problemu przemocy w konkretnych rodzinach.

 

W dniu 28 marca 2019  roku  Zarządzeniem NR 34/19 Burmistrza Miasta Kolno w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (z późn. zm.) w związku z uchwałą nr IV/21/11 Rady Miasta Kolno  z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U Nr 180, poz.1493 z późn. zm.)

 

W Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą:


1. Małgorzata Pikulińska - specjalistapracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie;

2. EwelinaJustyna Dębowczyk - pracownik socjalny MiejskiegoOśrodka Pomocy Społecznej w Kolnie;

3. PawełOssowski - starszy pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie;

4. MonikaChmielewska - sierż. szt. Komendy Powiatowej Policji w Kolnie;

5. AnnaPrzestrzelska - pedagog Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie;

6. MariannaBazydło - pedagog Szkoły Podstawowej Nr 1 im. TadeuszaKościuszki w Kolnie;

7. MagdalenaBanach - pedagog SpecjalistycznegoOśrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie;

8. ArturTomasz Sutkowski - pedagog PoradniPsychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie;

9. AnetaNiedbała - przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych w Kolnie;

10. EwaSolecka - pracownik socjalny Szpitala Ogólnego w Kolnie;

11. AnnaGuziejko - kurator specjalista przy Sądzie Rejonowym w Łomży;

12. PrzemysławPiotr Szymanowski - prokurator Prokuratury Rejonowej w Kolnie;

13. Maria Misierewicz - przewodnicząca Kolneńskiego Stowarzyszenia,,Rodzina".


  Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy w szczególności:


  1) opracowanie  założeń   do  gminnego   programu   przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  2) wskazywanie priorytetów w zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w rodzinie na terenie miasta Kolno;
  3) składanie   zawiadomień    o    podejrzeniu   popełnienia  czynów określonych w art. 2 pkt 2 ustawy  o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie;
  4) współdziałanie  z  jednostkami  organizacyjnymi  Miasta Kolno   oraz innymi   podmiotami   przy   realizacji   zadań    związanych   z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
  5) inicjowanie badań, diagnoz,  ekspertyz  w  zakresie  problematyki przemocy w rodzinie;
  6) inicjowanie   przedsięwzięć    mających   na   celu   zwiększenie skuteczności działań  związanych  z przeciwdziałaniem  przemocy w rodzinie;
  7) wskazywanie potrzeb w zakresie tworzenia nowych lub  modernizacji istniejących miejsc pomocy;
  8) wypracowanie  procedur  interwencji  kryzysowej   wobec  ofiar  i sprawców przemocy oraz opracowanie strategii postępowania;
  9) prowadzenie  banku  informacji   o  działających  w Mieście Kolno instytucjach  i  organizacjach   udzielających   pomocy  rodzinom dotkniętych przemocą domową;
  10) współpraca  z  mediami   w   celu   upowszechniania   informacji dotyczących przemocy w rodzinie  oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  11) tworzenie  grup  roboczych   w  celu   rozwiązywania   problemów związanych z wystąpieniem  przemocy  w rodzinie  w indywidualnych przypadkach.

   


  ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE
  - źródło ROPS TORUŃ

  ikona_pobierz

  ikonka pdf
  ULOTKA ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY STR 1 ikona_pobierz ikonka pdf
  ULOTKA ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY STR 2 ikona_pobierz ikonka pdf