STRONA GŁÓWNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Centrum Integracji Społecznej

Za życiem

STYPENDIA SZKOLNE

Opiekun prawny/Kurator
Klauzula Informacyjna Rodo PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 25 maja 2018 09:06

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie realizuje obowiązek wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Wincentego Witosa 4, 18-500 Kolno,

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591, z póżn.zm.),

4. W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolnie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane.

6. Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:

-  dostępu do danych osobowych,

-  sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,

-  prawo do usunięcia danych,

-  prawo ograniczenia przetwarzania,

-  prawo do przenoszenia danych,

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

-  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

-  w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ponadto informujemy, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie, nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym i nie będą profilowane