STRONA GŁÓWNA Dodatek energetyczny

Centrum Integracji Społecznej

Za życiem

STYPENDIA SZKOLNE

Opiekun prawny/Kurator
Dodatek energetyczny PDF Drukuj Email

ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW ENERGETYCZNYCH

 

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO

- przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego,
- posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
- zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Decyzja w sprawie przyznania dodatku energetycznego nie podlega opłacie skarbowej.

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 miesięcy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym.

 

Od 1 maja 2014 r. kwota dodatku energetycznego nadal wynosi:

- 11,36 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,77 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,93 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

PRZYZNANIE I WYPŁATA DODATKU ENERGETYCZNEGO

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Świadczenie wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Oryginał w/w umowy należy przedłożyć do wglądu,

- decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.


Wnioski o dodatek energetyczny można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Wincentego Witosa 4, 18-500 Kolno.