STRONA GŁÓWNA Deklaracja dostępności

Centrum Integracji Społecznej

Za życiem

STYPENDIA SZKOLNE

Opiekun prawny/Kurator




Deklaracja dostępności PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 25 marca 2021 00:00

Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie.

Data publikacji strony internetowej: 2010-03-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak tekstów alternatywnych do zdjęć i grafik umieszczonych w serwisie,
  • serwis po znacznym powiększeniu traci funkcjonalność,
  • nie jest możliwa pełna obsługa strony za pomocą klawiatury,
  • linki są nieodpowiednio oznakowane,
  • nagłówki tabel umieszczone są w nieprawidłowych znacznikach,
  • brak dodatkowych narzędzi dostępności tj. tryb czarno-biały, skala szarości, wysoki kontrast, jasne tło, podkreślenie linków,
  • pliki, które są zeskanowane w formie obrazka, poprzez to programy wspomagające osoby niewidome nie są w stanie odczytać danego dokumentu.

Deklarację sporządzono dnia 2021.03.25 na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Informatyka Partnerstwo Handel Jacek Kulka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową jest Joanna Kowalewska-Kuklińska. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 278 28 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Podmiot nie zapewnia w budynku wolnych od barier w poziome i pionie przestrzeni komunikacyjnych.
Podmiot nie zastosował w budynku rozwiązania architektonicznego, środków technicznych oraz nie posiada zainstalowanego urządzenia, które umożliwiałoby dostęp do wszystkich pomieszczeń osobom niepełnosprawnym.
Podmiot nie zapewnia w budynku żadnych informacji na temat rozkładu pomieszczeń.
Podmiot umożliwia wstęp do tego budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
Podmiot nie zapewnia w przypadku budynku osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie mieści się w budynku administracyjno - socjalnym przy ul. W. Witosa 4; 18-500 Kolno. Zgodnie z wykonaną w lipcu 2018 r. inwentaryzacją budowlaną budynek został wzniesiony około 1981 r. Posiada dwie kondygnacje nadziemne i jest niepodpiwniczony. Jedno wejście główne znajduje się od strony północno-wschodniej, pozostałe dwa wejścia znajdują się od strony południowo-zachodniej i północno -zachodniej (wejścia do pom. technicznego, w którym znajduje się węzeł cieplny). Budynek posiada jedną klatkę schodową otwartą. Na poziomie parteru znajdują się pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne, techniczne, węzeł cieplny. Na poziomie I piętra również jest jedna klatka schodowa otwarta, pomieszczenia biurowe, sanitarne oraz serwerownia. Zgodnie z dokonaną oceną przez projektanta wykonującego inwentaryzację budowlaną - budynek nie spełnia warunków dostępności dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie zajmuje ww. budynek od stycznia 2018 r. Został przekazany decyzją Burmistrza Miasta Kolno pod działalność statutową MOPS, jako jednostce organizacyjnej w trwały zarząd. W budynku przyjmowani są interesanci. Z uwagi na bliską odległość od ulicy oraz sklepu ,,Biedronka" występuje spory ruch samochodowy, należy więc zachować szczególną ostrożność. Budynek nie posiada ogólnodostępnego parkingu samochodowego zarówno dla pracowników, jak i klientów instytucji. Dostęp do budynku wymaga jedynie przejścia od bramki do budynku  jest to około 12-13 metrów.  Przy głównym wejściu do budynku, znajduje się duży napis: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy MOPS Kolno; tj. od 7:30 do 15:30. Przy wejściu do budynku nie ma stopni (schodów), więc nie ma też potrzeby budowania podjazdu przystosowanego dla osób  z ograniczeniami ruchowymi, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zarówno przy bramce, jak i przy drzwiach znajdują się dzwonki (bez domofonu). Główne wejście (drzwi) spełnia wymogi dostępności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Po wejściu do siedziby jest tylko jedna klatka schodowa otwarta. W 2018 r. w czasie wykonywania remontu zostały zlikwidowane trzy stopnie (schody) na klatce i tym samym powstał niewielki podjazd.  Na parterze budynku znajduje się również wyznaczony pokój przyjęć dla osób z niepełnosprawnościami oznaczony napisem: ,,Pokój przyjęć osób niepełnosprawnych". Na parterze znajduje się również toaleta dla osób niepełnosprawnych, która  była remontowane w 2020 r. z myślą o osobach niepełnosprawnych. Wyposażanie toalety w odpowiedni sprzęt sanitarny jest w toku. W budynku nie ma wind, a na I piętro budynku można dotrzeć jedynie klatką schodową. Korytarze w budynku są dość szerokie,  co umożliwia swobodne przemieszczanie się. Jednak w przypadku osób na wózkach inwalidzkich to poruszanie się będzie już utrudnione. W budynku brak jest następujących elementów:
- tablicy informacyjnej na temat rozkładu  pomieszczeń budynku
- nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
- nie ma pętli indukcyjnej
- brak informacji o prawie wstępu z pasem asystującym
- nie ma oznaczeń w alfabecie Braille"a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących
- w chwili obecnej nie ma też możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w MOPS Kolno.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki istnieje możliwość zejścia  pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób

Poprawiony: środa, 31 marca 2021 14:23