STRONA GŁÓWNA O ZESPOLE
O ZESPOLE PDF Drukuj Email

Zespół Interdyscyplinarny to grupa profesjonalistów, których łączy wspólny cel – rozwiązywanie problemu przemocy w konkretnych rodzinach.

 

W dniu 21 czerwca  2011  roku  Zarządzeniem NR 64/11 Burmistrza Miasta Kolno w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (z późn. zm.) w związku z uchwałą nr IV/21/11 Rady Miasta Kolno  z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U Nr 180, poz.1493 z późn. zm.)

 

W Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą:

 

 1. Małgorzata Pikulińska – specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie,
 2. Beata Kozłowska - specjalista pracy z rodziną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie,
 3. Aneta Niedbała - przedwodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolnie,
 4. Barbara Konopka - pedagog w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie,
 5. Małgorzata Szczepkowska - pedagog w Szkole Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie,
 6. Marianna Bazydło - pedagog w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie,
 7. Joanna Szymańska - p.o Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego Szpitala Ogólnego w Kolnie,
 8. podkom. Andrzej Prusiński - Naczelnik Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie,
 9. st. asp. Krzysztof Drężek - Zastępca Naczelnika Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie,
 10. st. asp. Joanna Makarewicz - koordynator NK w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie,
 11. Magdalena Pękalak-Pawłowicz - psycholog w Poradni Psychologicznej-Pedagogicznej w Kolnie,
 12. Anna Guziejko -  kurator specjalista przy Sądzie Rejonowym w Łomży,
 13. Maria Misierewicz - zastępca przewodniczącego Kolneńskiego Stowarzyszenia "Rodzina".

Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy w szczególności:

 
1) opracowanie  założeń   do  gminnego   programu   przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
2) wskazywanie priorytetów w zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w rodzinie na terenie miasta Kolno;
3) składanie   zawiadomień    o    podejrzeniu   popełnienia  czynów określonych w art. 2 pkt 2 ustawy  o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie;
4) współdziałanie  z  jednostkami  organizacyjnymi  Miasta Kolno   oraz innymi   podmiotami   przy   realizacji   zadań    związanych   z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
5) inicjowanie badań, diagnoz,  ekspertyz  w  zakresie  problematyki przemocy w rodzinie;
6) inicjowanie   przedsięwzięć    mających   na   celu   zwiększenie skuteczności działań  związanych  z przeciwdziałaniem  przemocy w rodzinie;
7) wskazywanie potrzeb w zakresie tworzenia nowych lub  modernizacji istniejących miejsc pomocy;
8) wypracowanie  procedur  interwencji  kryzysowej   wobec  ofiar  i sprawców przemocy oraz opracowanie strategii postępowania;
9) prowadzenie  banku  informacji   o  działających  w Mieście Kolno instytucjach  i  organizacjach   udzielających   pomocy  rodzinom dotkniętych przemocą domową;
10) współpraca  z  mediami   w   celu   upowszechniania   informacji dotyczących przemocy w rodzinie  oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
11) tworzenie  grup  roboczych   w  celu   rozwiązywania   problemów związanych z wystąpieniem  przemocy  w rodzinie  w indywidualnych przypadkach.

 

 


ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE
 
- źródło ROPS TORUŃ

ikona_pobierz

ikonka pdf
ULOTKA ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY STR 1  ikona_pobierz ikonka pdf
ULOTKA ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY STR 2  ikona_pobierz ikonka pdf