STRONA GŁÓWNA Informacja o rekrutacji

Za życiem

STYPENDIA SZKOLNE

Opiekun prawny/Kurator
Informacja o rekrutacji do projektu PDF Drukuj Email
poniedziałek, 19 stycznia 2015 15:32

http://mopskolno.pl/images/stories/projekt/grafika_aps_2012/tlo_naglowka.jpg

 

Informacja o rekrutacji do projektu systemowego

pn: „Aktywność – praca  - sukces”


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn: „Aktywność – praca – sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).

Projekt  pn: „Aktywność – praca – sukces” adresowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  z terenu Miasta Kolna.

Priorytetowym celem projektu jest zaktywizowanie 35 osób poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej. Projekt ma na celu pomoc w poruszaniu się na rynku pracy,  ma umożliwić także dostęp wszystkim osobom do informacji i zatrudnienia.

W ramach projektu przeprowadzone będą:

-  zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym + diagnoza,

-  zajęcia indywidualne z psychologiem + diagnoza,

-  szkolenia i kursy zawodowe:

  • kurs technolog robót wykończeniowych
  • kurs prawa jazdy kat. C i kwalifikacje wstępne przyspieszone
  • kurs prawa jazdy kat CE,
  • kurs prawa jazdy kat B,
  • kurs konserwatora terenów zieleni,
  • kurs autoprezentacji i autokreacji z wizażem oraz stylizacji paznokci,
  • ABC działalności gospodarczej,

-  zasiłki pieniężne  celowe zwykłe i specjalne celowe,

- praca socjalna.

W ten sposób beneficjenci ostateczni uzyskają wiedzę i zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą w nim uczestniczyć do 30 czerwca 2015 roku.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wymagane dokumenty:

- kserokopia dowodu osobistego;

- w przypadku osób niepełnosprawnych (aktualne orzeczenie o niepełnosprawności) ;

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy),

- formularz rekrutacyjny;

- deklaracja uczestnictwa w projekcie;

- oświadczenie beneficjenta ostatecznego/uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych.

 

W/w dokumenty będą dostępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 38, 18-500 Kolno, oraz na stronie internetowej www.mopskolno.pl.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do 13 lutego 2015 roku do godz. 1200

Zgłoszenia będą przyjmowane w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 38,  tel. (0-86) 278-28-49.

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pod numerem:

086 278 28 49

Osoby uprawnione do kontaktu.

Kierownik MOPS Joanna Kowalewska - Kuklińska

 

Informacja o rekrutacji do projektu systemowego

pn: „Aktywność – praca  - sukces”

ikona_pobierz ikonka_word

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ikona_pobierz ikonka_word
FORMULARZ ikona_pobierz ikonka_word
INFORMACJE ikona_pobierz ikonka_word

Oswiadczenie uczestnika projketu o wyrazeniu zgody

na przetwarzanie danych osobowych

ikona_pobierz ikonka_word
REGULAMIN ikona_pobierz ikonka_word